REGULAMIN

1. OGRANIZATOR. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w wydarzeniach STEMKids (zwanych dalej „wydarzenie”) organizowanych przez STEM Magdalena Duma, NIP: 8212067846, REGON: 369022783 (zwany dalej Organizatorem) KONTAKT tel. 737-160-997, e-mail: stemkidspl@gmail.com

​2. UCZESTNICY. Wydarzenia organizowane są dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Organizator może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka w innym wieku. Ilość miejsc w poszczególnych grupach warsztatowych jest ograniczona.​

3. REJESTRACJA. O pierwszeństwie w wyborze terminów warsztatów decyduje data zgłoszenia do Organizatora i potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora. Celem Organizatora jest umożliwienie udziału w zajęciach jak największej licznie dzieci. Organizator może stworzyć listę rezerwową. Osoby zapisane na liście rezerwowej będą, w miarę zwalniających się rezerwacji, kolejno informowane o możliwości uczestnictwa w warsztatach w danym terminie lub w nowo tworzonych grupach. Osobą rejestrującą może być wyłącznie osoba pełnoletnia będąca przedstawicielem ustawowym dziecka, co dana osoba poświadcza akceptując niniejszy Regulamin.

​4. OPŁATY. Warsztaty są odpłatne lub bezpłatne zgodnie z informacją podaną w opisie warsztatów.

​5. PUNKTUALNOŚĆ. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest punktualne na nie przybycie.

​6. SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ DZIECKO. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, w szczególności szkody na osobie lub/i mieniu dzieci wynikające z zachowania dzieci. W przypadku wyrządzenia przez dziecko uczestniczące w wydarzeniu szkody na osobach lub/i mieniu, w tym innych uczestników wydarzenia odpowiedzialność prawną i finansową ponoszą opiekun dziecka oraz jego przedstawiciele ustawowi.

​7. USUNIĘCIE Z ZAJĘĆ. Organizator ma prawo wyprosić z zajęć uczestnika, którego zachowanie przeszkadza w ich prowadzeniu.

​8. CHOROBY. Mając na celu zdrowie i dobro uczestników warsztatów Organizator ma prawo odmówić wstępu dzieciom z objawami grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych.

9. NIEOBECNOŚĆ NA WARSZTATACH. W przypadku nieobecności Dziecka na Warsztatach opłata nie jest zawracana. Natomiast na Warsztaty w danym dniu nieobecności Dziecka może przyjść inne dziecko wskazane przez Opiekuna.

10. ODWOŁANIE WARSZTATÓW. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w danym dniu, np. z powodu choroby instruktorów. W takim przypadku Organizator poinformuje Opiekuna o nowym dodatkowym terminie warsztatów. W przypadku nie wystarczającej ilości uczestników biorących udział w Warsztatach, Organizator może je odwołać, nie później jednak niż 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

11. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WARSZTATACH. Rezygnacji z kontynuacji udziału w Warsztatach można dokonać poprzez wypowiedzenie umowy pisemnie lub mailowo na adres stemkidspl@gmail.com z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenie ze skutkiem na koniec miesiąca. Dziecko (lub inna wskazana osoba) może uczestniczyć w zajęciach do końca miesiąca, za który dokonano opłaty. Uczestnik może ponownie przystąpić do warsztatów o ile Organizator posiada wolne miejsca w ramach prowadzonych Warsztatów.

12. ZDJĘCIA I FILMY. Wstęp na warsztaty jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację i nieodpłatne wykorzystanie wizerunków lub/i wypowiedzi dzieci na potrzeby promocji wydarzeń STEMkids poprzez publikację nagrań, zdjęć lub/i filmów z warsztatów na stronie internetowej, Facebook, Instagram, Youtube Organizatora. Opiekun ma prawo nie wyrazić zgody na rejestrację i wykorzystanie wizerunku poprzez przesłanie pisemnego oświadczenie na adres stemkidpl@gmail.com  

 

Publikujemy: na

Facebook www.facebook.com/stemkidspl,

Instagram  https://www.instagram.com/stemkidspl/,
Youtube https://www.youtube.com/

Strona Internetowa www.stemkidspl

13. PRZETWARZANIE DANYCH. Rejestracja udziału w warsztatach jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych, marketingowych i związanych z organizacją i przeprowadzeniem warsztatów, zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), zgodnie z regulacjami RODO obowiązującymi od 25 maja 2018 roku. Organizator jest Administratorem Danych Osobowych udostępnionych w procedurze rejestracji. Każdy Opiekun dziecka ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i danych osobowych Dziecka, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: stemkids.pl@gmail.com

​14. ZMIANA REGULAMINU. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie i poinformowania zarejestrowanych uczestników o wprowadzeniu zmian. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego Regulaminu.

​15. KWESTIE PRAWNE. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wszelkie reklamacje należy kierować pocztą elektroniczną na adres: stemkidspl@gmail.com. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia.

obowiązuje od 2020.09.01

Skontaktuj się z nami

737 160 997

  • Facebook - Biały Krąg
  • Biały Instagram Ikona
  • YouTube - Biały Krąg

© 2019 by STEMKidsPL

  • Czarny Instagram Ikona
  • Czarny Facebook Ikona
  • Czarny YouTube Ikona