REGULAMIN

REGULAMIN WYDARZEŃ STEMkids

1. OGRANIZATOR. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w wydarzeniach STEMKids (zwanych dalej „wydarzenie”) organizowanych przez STEM Magdalena Duma, NIP: 8212067846, REGON: 369022783 (zwany dalej Organizatorem),

KONTAKT tel. 737-160-997, e-mail: kontakt@stemkids.pl

2. MIEJSCE. Miejscem organizacji dla poszczególnych wydarzeń są miejsca wskazane przez Organizatora w opisie wydarzeń znajdującym się na stronie internetowej http://www.stemkids.pl/

3. TERMIN. Wydarzenia będą odbywać się w terminach podanych na stronie internetowej Organizatora http://www.stemkids.pl/

4. UCZESTNICY. Wydarzenia organizowane są dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Organizator może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka w innym wieku. Ilość miejsc w poszczególnych grupach warsztatowych jest ograniczona do 10 osób.

5. REJESTRACJA. O pierwszeństwie w wyborze terminów warsztatów decyduje data zgłoszenia do Organizatora i potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora. Celem Organizatora jest umożliwienie udziału w zajęciach jak największej licznie dzieci. Organizator może stworzyć listę rezerwową. Osoby zapisane na liście rezerwowej będą, w miarę zwalniających się rezerwacji, kolejno informowane o możliwości uczestnictwa w warsztatach w danym terminie lub w nowo tworzonych grupach. Osobą rejestrującą może być wyłącznie osoba pełnoletnia będąca przedstawicielem ustawowym dziecka, co dana osoba poświadcza akceptując niniejszy Regulamin.

6. OPŁATY. Warsztaty są odpłatne lub bezpłatne zgodnie z informacją podaną w opisie warsztatów.

7. ZASADY UDZIAŁU

7.1. PUNKTUALNOŚĆ. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest punktualne na nie przybycie.

7.2. SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ DZIECKO. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, w szczególności szkody na osobie lub/i mieniu dzieci wynikające z zachowań dzieci. W przypadku wyrządzenia przez dziecko uczestniczące w wydarzeniu szkody na osobach lub/i mieniu, w tym innych uczestników wydarzenia odpowiedzialność prawną i finansową ponoszą opiekun dziecka oraz jego przedstawiciele ustawowi.

7.3. USUNIĘCIE Z ZAJĘĆ. Organizator ma prawo wyprosić z zajęć uczestnika, którego zachowanie przeszkadza w ich prowadzeniu.

7.4. CHOROBY. Mając na celu zdrowie i dobro uczestników warsztatów Organizator ma prawo odmówić wstępu dzieciom z objawami grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych.

7.5. PRZETWARZANIE DANYCH. Rejestracja udziału w warsztatach jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych, marketingowych i związanych z organizacją i przeprowadzeniem warsztatów, zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), zgodnie z regulacjami RODO obowiązującymi od 25 maja 2018 roku. Organizator jest Administratorem Danych Osobowych udostępnionych w procedurze rejestracji . Każdy opiekun dziecka ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: kontakt@stemkids.pl

7.6. ZDJĘCIA I FILMY. Wstęp na wydarzenie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację i nieodpłatne wykorzystanie wizerunków lub/i wypowiedzi uczestników wydarzenia, przy czym zarówno dzieci lub/i ich opiekunów na potrzeby promocji wydarzeń STEMkids lub innych, podobnych działań podejmowanych przez Organizatora lub/i sponsora/-ów danych wydarzeń lub ich edycji, poprzez publikację nagrań, zdjęć lub/i filmów z wydarzeń. Uczestnikom wydarzenia nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora lub/i sponsora/-ów wydarzeń lub ich edycji z tego tytułu.

8. ZMIANA REGULAMINU. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie i poinformowania zarejestrowanych uczestników o wprowadzeniu zmian. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego Regulaminu.

9. KWESTIE PRAWNE. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wszelkie reklamacje należy kierować pocztą elektroniczną na adres: kontakt@stemkids.pl . Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia. Wynik reklamacji ustalony przez Organizatora ma charakter ostateczny. Wszelkie spory rozstrzygane będą w miarę możliwości polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez sądy powszechne właściwe dla konsumenta.

Skontaktuj się z nami

737 160 997

  • Facebook - Biały Krąg
  • Biały Instagram Ikona
  • YouTube - Biały Krąg

© 2019 by STEMKidsPL

  • Czarny Instagram Ikona
  • Czarny Facebook Ikona
  • Czarny YouTube Ikona